Regulamin

WEBDESS Web Design Studio

Regulamin

WEBDESS Web Design Studio – Regulamin

Składając zamówienie z WEBDESS Web Design Studio, potwierdzasz, że zawierasz  z nami umowę  i  jesteś związany umową oraz  przystajesz na warunki opisane poniżej . Oznacza to Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich usług witryny internetowej projektowych oferowanych przez WEBDESS Web Design Studio.  Zamówienie usługi z WEBDESS Web Design Studio i jednocześnie zgodzenie  się następującymi warunkami oznacza że automatycznie umowa z WEBDESS Web Design Studio została zawarta.1.Omówienie terminologii

WEBDESS (Web Design Studio) – Główny  projektant / właściciel  witryny oraz pracownicy i filie oddziałów .Zawarcie umowy – Składanie zamówienia i płacenia kaucji 50% całkowitej ceny projektu, projektowanie stron internetowych / pakietu oznacza conlusion umowy projektowanie stron internetowych z WEBDESS (Studio Web Design). Zamówienie z wolnej ręki z WEBDESS (Web Design Studio) została zawarta z przekazaniem zlecenia klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub z chwilą wysłania potwierdzenia zamówienia ze strony WEBDESS (Studio Web Design) pocztą.Klient : podmiot (firma lub osoba fizyczna) korzystająca lub zamawiająca usługi WEBDESS Web Design Studio.Nazwa domeny  – adres główny witryny internetowej (strony  internetowej), np. www.addres.com. Wszystkie te nazwy muszą być zarejestrowane przez właściwy organ nazewnictwa, który zazwyczaj pobiera opłatę.Przestój – czas, kiedy strona nie jest dostępne za pośrednictwem Internetu. Może to być z powodu awarii technicznej serwera – hostingu internetowego  lub planowanego restartowania serwerów
Host – Firma (Serwer) na którym system  witryny/strony internetowej fizycznie przebywa.Link, hiperłącza – “klikalny” link  osadzony na stronie WWW, które mogą mieć formę grafiki lub tekstu.Wyszukiwarka –  zaawansowana technologicznie strona internetowa, która zawiera katalog stron w internecie umożliwiającego użytkownikom znalezienie stron według tematu klasyfikacji słownej.Strona www – zbiór stron internetowych i powiązanych kodem , który stanowia zintegrowaną  całość wyświetlającą się w formie obrazu w komputerze podłączonymn do internetu.Zlecenie/Zamówienie – przedmiotem umowy pomiędzy Klientem a WEBDESS (Studio Web Design)

2.Ogólne warunki
WEBDESS (Studio Web Design) będzie wykonywać pracę tylko wtedy, gdy zamówienie/umowa jest dostarczana za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem formularza internetowego na  stroniewebdess.com. WEBDESS Studio Web Design będzie prowadzić prace tylko dla klientów, którzy są w wieku 18 lat lub powyżej. “Zlecenie/Zamówienie” jest uważane jako pisemna lub ustna umowa między WEBDESS Web Design Studio  oraz  Klientem, dotyczy to telefonów i pisemnych  umów. Wszystkie szczegóły dotyczące zamówienia należy składać na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem formularza internetowego na stronie internetowej  webdess.com i wymienione zamówienia.zlecenia w formie elektronicznej  będą  stanowiły ewentualny dowód w ewentualnych sprawach spornych.

3.PRAWA I OBOWIĄZKI

3.1

Prawo do wypowiedzenia

WEBDESS (Studio Web Design)zastrzega sobie prawo do odmowy lub zerwania umowy bez wcześniejszego powiadomienia, jeśli uważa się, że Klient oraz  jego strona internetowa zawiera nielegalne  lub niemoralne  materiały albo w inny sposób  treść strony internetowej  jest nie do zaakceptowania.WEBDESS Web Design Studio zastrzega sobie prawo do odmowy zbudowania strony  internetowej którą możemy ocenić jako nieakceptowalną ze względu na niewłaściwą zawartość lub w inny sposób. Obejmuje to treści dla dorosłych domyślnie znane jako pornografia, strony, które promują nienawiść wobec osób należących do jakiejkolwiek grupy etnicznej, wyznania lub orientacji seksualnej oraz witryn naruszających prawa autorskie lub są sprzeczne z prawem Wielkiej Brytanii , Polski lub jakiegokolwiek innego kraju na świecie.

3.2

Wydarzenia poza kontrolą WEBDESS (Studio Web Design)

WEBDESS (Studio Web Design) nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie umowy w przypadku, gdy naruszenie było spowodowane  poprzez wadliwe  oprogramowanie, sprzęt lub awarię elektryczną, zjawiska naturalne, takie jak ogień lub inne zdarzenia losowe  niezależne od WEBDESS (Studio Web Design).

3.3

Dostarczenie i ceny usług

WEBDESS (Web Design Studio) zastrzega sobie prawo  jeśli uzna to za konieczne do użycia każdego oprogramowania ,firm trzecich i usług, oraz do zmiany cen w razie potrzeby bez uprzedzenia , ale  bez wpływu na istniejące umowne ceny w zawartym już kontrakcie.

4. Wykonanie zlecenia i opłaty

4,1 Zakończenie pracy / zlecenia

WEBDESS (Studio Web Design) gwarantuje zakończenia pracy zgodnie ze swoimi standardowymi warunkami  uzgodnionymi  wcześniej  z Klientem. Wszystkie szczegóły dotyczące zamówienia należy składać na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem formularza internetowego na stronie webdess.com i wymienione zamówienia – zlecenia w formie elektronicznej  będą  stanowiły ewentualny dowód w ewentualnych sprawach spornych.

Całkowity termin wykonania i zakończenia zlecenia w przypadku prostych stron internetowych nie może przekroczyć 30 dni. W przypadku stron złożonych do 60 dni , w przypadku rozbudowanych portali internetowych maksymalnie do 180 dni (lub do uzgodnienia). Klient jest zobowiązany do przestrzegania tego terminu i dostarczania materiałów na czas , najlepiej przed rozpoczęciem lub tuż po rozpoczęciu zlecenia. Klient jest również zobowiązany do przedstawienia swoich oczekiwań co do projektu strony internetowej w formie w pełni  zrozumiałego , bez cech dwuznaczności planu graficznego który w sposób jasny i klarowny wyjaśnia , jakiego rodzaju strony i w jakiej formie graficznej klient oczekuje. Dotyczy to również wszelkich informacji na temat kolorów , czcionek , formatu zdjęć , sposobu wyświetlania zdjęć oraz wymiarów logo. Wszelkie te informacje  muszą być przedstawione przed rozpoczęciem lub tuż po rozpoczęciu pracy nad danym zleceniem maksymalnie w ciągu 3 dni. W/w plan jest jest traktowany jako zaakceptowanie zlecenia przez klienta.  Późniejsze zmiany w już dostarczonym planie graficznym /zleceniu nie są możliwe bez dodatkowych opłat. Wszelkie opóźnienia w komunikacji z klientem spowodowane przez klienta dotyczące  projektu / zlecenia traktowane są jako niedostarczanie materiałów na czas.

Wszelkie zmiany dokonane  przez WEBDESS (Web Design Studio) do których klient nie zgłasza zastrzeżeń przez okres 7 dni , są traktowane jako zaakceptowane przez klienta. Późniejsze zmiany nie są możliwe bez dodatkowych opłat.

Powyższe zasady odnoszą się również do prac administracyjnych nad ukończoną już stroną.

WEBDESS (Studio Web Design) gwarantuje że   nie będzie pobierać opłaty za zlecenie większej niż kwota uprzednio uzgodniona, chyba że klient zmienił specyfikacje zlecenia po uzgodnieniu z WEBDESS.
WEBDESS (Studio Web Design) nie dokona zmian w specyfikacji zlecenia, które zwiększają koszty, bez uprzedniej pisemnej zgody Klienta.

4.2

Dostarczenie materiałów

Klient jest  zobowiązany dostarczyć wszystkie materiały i informacje wymagane do wykonania zlecenia  w formie e-mail lub innej formie pisemnej do  WEBDESS (Studio Web Design), aby zakończyć prace zgodnie z uzgodnionym warunkami. Materiały takie mogą obejmować, ale nie są ograniczone do, fotografii, pisemnych-kopii, logo i innych materiałów drukowanych lub skanowanych.  Niedostarczenie przez klienta tych  materiałów prowadzi do opóźnienia w zakończeniu prac.
WEBDESS (Web Design Studio) ma prawo do przedłużenia wcześniej uzgodnionych terminów zakończenia prac przez uzasadniony długi czas. W chwili gdy niedostarczenie materiałów na czas uniemożliwia postęp w pracy przez ponad 21 dni, WEBDESS (Web Design Studio) ma prawo do wystawienia faktury końcowej dla klienta i obciążenie odpowiednią zapłatą klienta  za dowolne części lub część zlecenia/prac już wykonanych. Wszelkie opóźnienia w komunikacji z klientem spowodowane przez klienta dotyczące  projektu / zlecenia traktowane są jako niedostarczanie materiałów na czas i skutkuje wymagalnością pozostałych 50% płatności za  zlecenie.

4.3

Zatwierdzenie Zlecenia/Pracy

Po zakończeniu zlecenia/pracy, klient zostanie o tym powiadomiony i ma możliwość jej przeglądania.
Klient powinien powiadomić WEBDESS (Studio Web Design) za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na piśmie, o wszelkich niezadowalających punktach wykonanej pracy/zlecenia w ciągu 7 dni od otrzymania takiego zawiadomienia.  W chwili gdy żadne zastrzeżenia w wykonanej pracy,  nie zostaną zgłoszone  na  piśmie  lub emailem do WEBDESS (Studio Web Design) jako niezadowalające w  ciągu 7-dniowego okresu przeglądu będą uznany za przyjęte i zaakceptowane jako praca w pełni zadowalająca klienta . Po zadawalającym zatwierdzeniu   wykonanej pracy/zlecenia przez klienta , praca/zlecenie nie może następnie zostać odrzucona, a umowa zostanie uznany za zakończoną / wykonaną co jest równoznaczne że pozostałe  50% płatności  staje się wymagalne na podstawie klauzuli 5.1. Kontrakt między WEBDESS a klientem  obowiązuje do chwili  całkowitego wypełnienia zlecenia przez WEBDESS oraz całkowitej zapłaty przez klienta dla WEBDESS opłaty ugodnionej w odniesieniu do klauzuli 5.1. Innymi słowy do chwili zapłacenia przez klienta na rzecz WEBDESS pełnej sumy za wykonanie pracy na rzecz klienta kontrakt obowiązuje nieodwołalnie.

4.4

Odrzucone Zlecenia/Prace

Jeżeli Klient odrzuca wielokrotnie wykonaną pracę/zlecenie w ramach 7-dniowego okresu przeglądu projektu i nie zatwierdzi dalszych prac wykonywanych przez WEBDESS w celu  usunięcia wszelkich punktów niezadowalających ,  WEBDESS (Web Design Studio) uznaje , że wielokrotne ​nieuzasadnione odrzucanie  projektu Klienta  jest zamierzonym działaniem ​ i  umowa zostanie uznana za wygasłą . WEBDESS (Studio Web Design) może podjąć wszelkie środki prawne w celu odzyskania wszelkich płatności za wykonaną pracę i uzasadnionych kosztów poniesionych w procesie odzyskiwaniu płatności.

4.5

Płatność

Po zakończeniu 7-dniowego okresu przeglądu projektu , druga i końcowa płatność 50% staje się wymagalna i i musi być zapłacona w ciągu 7 dni od zakończenia zlecenia/pracy. WEBDESS (Studio Web Design) wystawi  fakturę końcową dla klienta zgodnie z punktem 5.1

W przypadku administrowania i edycji strony internetowej , nie opłacenie przez klienta pełnej należności za edycję strony WEBDESS zastrzega sobie prawo do zawieszenia działania strony do chwili zapłacenia należności za wykonaną pracę. Jeśli po okresie 30 dni od zarządania wymaganej sumy WEBDESS , klient nie zapłaci wymaganej sumy , strona internetowa i treści w niej zawarte stają się własnością WEBDESS . Zgłoszenie zamówienia na wykonanie strony internetowej przez WEBDESS emailem , telefonicznie lub listownie , oznacza jednocześnie , że klient zgadza się na zawarte w tym regulaminie postanowienia.

4.6

Środki zaradcze na zaległości

Jeśli płatność nie została odebrana w terminie, WEBDESS (Web Design Studio) ma prawo do zawieszenia trwającej pracy/zlecenia  dla klienta, aż do czasu, że pełna suma zostanie zapłacona. Jeśli pełna opłata nie zostanie dokonana w ciągu 7 dni od wystawienia faktury, WEBDESS (Web Design Studio) ma prawo do wymiany, modyfikacji lub usunięcia strony internetowej z serwera oraz odwołanie jakiejkolwiek  licencji  oprogramowania /skryptów do chwili otrzymania pełnej zapłaty.  WEBDESS (Web Design Studio) nie zwalnia w tym przypadku  Klienta od  obowiązku zapłaty zaległych pieniędzy oraz uiszczenia opłaty administracyjnej £ 50 za opóźnienie płatności oraz wszelkie procedury odzyskiwania płatności mogą zostać uruchomione po w/w okresie.

5. OPŁATY

5.1 Opłata należna

Bezzwrotny depozyt w wysokości 50% całkowitej opłaty należnej na podstawie umowy następuje z chwilą zawarcia umowy. W tym rozumieniu umowę stanowi nie tylko dokument podpisany własnoręcznie lub elektronicznie , ale jest to każde zlecenie w formie papierowej lub elektronicznej (email) lub w przypadku umowy słownej nagranie audio , które potwierdza iż klient wyraził chęć zamówienia danej usługi.  Pozostałe 50% staje się wymagalne po zakończeniu pracy/zlecenia w sposób zadowalający klienta, ale z zastrzeżeniem postanowień klauzuli 4.3 Zatwierdzenie Pracy i punktu 4.4 Odrzucone Zlecenia/Prace w niniejszej umowie.
WEBDESS (Web Design Studio) zastrzega sobie prawo do nie rozpoczynania pracy/zlecenia, dopóki całkowita kwota za wykonanie zlecenia nie zostanie  wpłacona w całości. Opłata cytowana w umowie nie obejmuje kosztów rejestracji domen, hostingu oraz wszelkich prac nad skonfigurowaniem serwera hostingowego.

5.2 Opłaty za zarządzanie / administrowanie stronami internetowymi

Zarządzanie / administrowanie stronami internetowymi jest możliwe na podstawie oddzielnie zawartej umowie między WEBDESS a klientem.
Na podstawie  zawartej umowy, WEBDESS pobiera comiesięczną opłatę za zarządzanie / administrację z minimalną kwotą £ 50-pakiet zawierający 3 roboczo -godzin płatny w dowolnym miesiącu, gdzie aktualizacja/administrowanie strony  jest niezbędne.
Pozostałe opłaty za zarzadzanie / administrację  wykonywane na jednorazowe żądania/prośby klientów   będą wyceniane na podstawie stawek godzinowych  £ 35 za 1 godzinę .  Pakiet £99 – 5 roboczo – godzin    Pakiet £149 – 10 roboczo – godzin    Pakiet £199 – 16 roboczo – godzin  Opłaty na podstawie umowy nie będą wymagane w miesiącach, gdy aktualizacja jest zbędna.
Ponowne zgłoszenie strony do wyszukiwarek  nie zalicza się do opłaty administracyjnej i jest wliczone w cenę zlecenia projektu strony. W przypadku administrowania i edycji strony internetowej , nie opłacenie przez klienta pełnej należności za edycję strony WEBDESS zastrzega sobie prawo do zawieszenia działania strony do chwili zapłacenia pełnej sumy należności za wykonaną pracę. Jeśli po okresie 30 dni od zarządania wymaganej sumy WEBDESS , klient nie zapłaci wymaganej sumy , strona internetowa i treści w niej zawarte stają się własnością WEBDESS . Zgłoszenie zamówienia na wykonanie strony internetowej przez WEBDESS emailem , telefonicznie lub listownie , oznacza jednocześnie , że klient zgadza się na zawarte w tym regulaminie postanowienia. ***

6.DISCLAIMERS

6.1

Strony trzecie

WEBDESS (Studio Web Design) nie ponosi  żadnej odpowiedzialności za usługi świadczone przez osoby trzecie dla nas lub w inny sposób, w tym np. Osoby fizycznie obsługujące serwery i Hosting chociaż WEBDESS (Studio Web Design) będzie dążyć do zapewnienia, aby ​​zakłocenia pracy  lub przestój  strony internetowej ograniczyć do minimum.

6.2

Konserwacja i korygowanie błędów

WEBDESS (Web Design Studio) nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonalność lub konserwację (chyba, że ​​umowa serwisowa jest na miejscu) na stronie internetowej po pracy została zakończona. Jedyny wyjątek stanowi podpisana z WEBDESS umowa o zarządzaniu / administracji strony internetowej. Błędy (zarówno techniczne jak i typograficzne) spowodowane ewidentnie przez WEBDESS (Studio Web Design) zostaną naprawione bezpłatnie, ale WEBDESS (Web Design Studio) zastrzega sobie prawo do pobierania niewielkiejj opłaty za korektę błędów, za które WEBDESS (Web Design Studio) nie jest odpowiedzialne, w tym, ale nie ogranicza się to do złośliwych modyfikacji strony internetowej przez osobę trzecie i błędów typograficznych zawartych w materiałach dostarczonych do WEBDESS (Studio Web Design) przez Klienta.

6.3

Zakres pracy z serwerem

Instalacja w Internecie ogranicza się tylko do przesyłania i instalacji wszystkich niezbędnych plików na serwer i testy funkcjonalności strony internetowej. Zgłoszenia  strony internetowej w wyszukiwarkach nie będą podejmowane jeśli klient sobie tego nie życzy.

6.4

Straty klienta

W żadnym wypadku WEBDESS (Studio Web Design) (z wyjątkiem klauzuli zawartej w paragrafie 5.2)  nie ponosi odpowiedzialności za finansowe lub inne straty lub szkody spowodowane brakiem znajomości użytkowania lub niewłaściwego stosowania  oprogramowania / skryptów przekazanych i zainstalowanych przez WEBDESS klientowi. Klient powinien zapewnić, aby dane na jego były bezpieczne. Robić  regularnie kopie zapasowe strony internetowej i baz danych w celu zminimalizowania ewentualnych strat w wyniku awarii oprogramowania.

6,5

Status i Okresy Ofert

Propozycje i oferty są ważne przez okres jednego miesiąca od daty wydania. WEBDESS (Studio Web Design) nie jest zobowiązany do honorowania ofert, które wygasły. Oferty nie są prawnie wiążące dopóki harmonogram nie jest zaakceptowany przez obie strony. Harmonogram ten musi być uzgodnione w ciągu miesiąca, w którym oferta jest ważna. Jeśli  zaakceptowany harmonogram nie został zatwierdzony przez obie strony w ciągu  miesiąca w którym oferta została uczyniona, oferta jest uważana za wygasłą.

Poniżej część (7) jest opcjonalna

7. Właściciele wyszukiwarek

WEBDESS (Web Design Studio) nie gwarantuje umieszczenia   strony w wyszukiwarkach i Klient akceptuje, że  wyszukiwarki , a nie WEBDESS (Web Design Studio),  określają jaką stronę zaakceptować , a jaką nie. Klient rozumie, że nie ma gwarantowanej pewności umieszczenia  strony  w wyszukiwarkach, a nowa strona internetowa nie może nawet pojawić się w wyszukiwarkach w ogóle przez dłuższy czas. WEBDESS (Web Design Studio) nie kontroluje algorytmów wyszukiwarek i ogromne zmiany mogą pojawić się codziennie, co tydzień a nawet co godzinę.

8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

8.1

Oferty i propozycje

Oferty i wnioski złożone przez WEBDESS (Web Design Studio) do potencjalnych klientów powinny być traktowane jako tajemnice handlowe i pozostaną własnością WEBDESS (Studio Web Design). Takie oferty i propozycje lub informacje zawarte w nich nie mogą być przekazywane osobom trzecim lub publicznie rozpowszechniane bez uprzedniej pisemnej zgody WEBDESS (Studio Web Design). Obejmuje to, ale nie ogranicza  się to do technicznych funkcji, pomysłów , rozwiazań informatycznych , funkcjonalności, aspektów  projektu i informacji cenowej.

8.2

Gwarancja przez Klienta co do posiadania praw własności intelektualnej

Klient posiada wszystkie niezbędne uprawnienia i uprawnienia w zakresie wykorzystania wszystkich kopii, graficznych, zarejestrowanego loga firm, nazwy i znaków handlowych lub jakikolwiek innych materiałów dostarczonych do WEBDESS (Studio Web Design) w celu umieszczenie na stronie internetowej. Zawarcie umowy pomiędzy WEBDESS (Web Design Studio) a klientem uważa się za gwarancję przez Klienta do WEBDESS (Studio Web Design), że wszystkie takie uprawnienia i upoważnienia zostały otrzymane i że włączenie takiego materiału na stronie internetowej nie stanowią przestępstwa co do praw autorskich  lub materałów  cywilnie niedozwolonych. Poprzez przyjecie tych warunków, klient usuwa odpowiedzialność prawną  dla firmy  WEBDESS (Studio Web Design) za jakiekolwiek roszczenia lub działania prawne   związane z treścią strony internetowej Klienta.

8.3

Nazwa Domeny

Nazwa zarejestrowanej domeny  internetowej zawsze zależy do klienta , chyba że klient zdecydował inaczej, po uzgodnieniu tego z firmą WEBDESS.
Klient zgadza się na odszkodowanie na rzecz  WEBDESS (Studio Web Design) oraz wszelkich przypadkowch kosztów, w przypadku jakichikolwiek roszczeń, że nazwa domeny , narusza prawa własności intelektualnej osób trzecich. Klient oświadcza, że ​​nazwa domeny lub cześć nazwy domeny  którą chce zarejestrować nie stanowi własności innych osób trzecich i nie jest zastrzeżona do użytku tylko przez w/w osoby trzecie lub inne firmy.

8.4

Licencje

Po  uzyskaniu pełnej zapłaty wszelkich faktur  wynikających z umowy przez klienta dla WEBDESS (Web Design Studio) i  zatwierdzeniu przez klienta zlecenia zgodnie z § 4.3 niniejszego dokumentu, Klient jest upoważniony do korzystania z Serwisu i jego zawartości oraz wszelkich licencji skryptów/oprogramowania umieszczonych na jego stronie internetowej.

8.5

Tajemnice handlowe

Żaden  kod, który nie jest  powszechnie dostępny dla osób trzecich , na publicznych stronach  i do których WEBDESS (Studio Web Design) lub ich dostawcy posiada prawa autorskie, nie może  być kopiowany, publikowany, dystrybuowany lub przekazywany osobom trzecim w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody WEBDESS (Studio Web Design). Chyba że zostało to wcześniej uzgodnione na piśmie.
|Żadne modyfikacje nie mogą być dokonywane przez Klienta lub osoby trzecie w  kodzie, do którego WEBDESS (Studio Web Design) lub ich dostawcy posiada prawa autorskie.
WEBDESS (Web Design Studio) uznaje prawa własności intelektualnej Klienta.
Informacje przekazywane w formie pisemnej lub jakiejkolwiek innej przez klienta  do WEBDESS (Web Design Studio) są poufne i stanowią tajemnicę  lub tajemnicą handlową. Nie będą one opublikowane  lub udostępniane w żaden  sposób osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Klienta.

9.Hosting i rejestracji nazwy domeny.

Firma WEBDESS (Web Design Studio) posiada status jako Web Hosting Reseller .
Usługi Hostingu i Rejestracja Domen są  świadczone przez Webdess we współpracy z Liquidnet Ltd., spółką zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, rejestracja nr 4654498.
Webdess i Liquidnet Ltd. będą nazywane Webdess na użytek  dokumentów  zwięzłości  informacji na stronie internetowej webdesshost.com

10. INTERPRETACJA

10.1

Jurysdykcja

Niniejsza Umowa podlega prawu Wielkiej Brytanii oraz krajom  i jurysdykcji odpowiedniej miejscu zamieszkania klientem dla jakiejkolwiek czynności prawnej lub roszczeń wynikające z umowy zawartej pomiędzy WEBDESS (Studio Web Design) i klientem. Powyższa  umowa jest nieważna w tych krajach, gdzie prawo tego zabrania.

10.2

Przetrwanie umowy

Jeżeli jedno lub więcej warunków określonych  w powyższej umowy zostały uznane za nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, wszystkie inne warunki zamówienia , pozostają ważne i wykonalne na mocy prawa Wielkiej Brytanii i krajów których klienci posiadają obywatelstwo lub miejsce zamieszkania.

10.3

Zmiana Warunków

Te zasady i warunki mogą się zmieniać od czasu do czasu. Klient zostanie poinformowany o zmianach, jak i gdy są one wydawane.

10.4
Wszelkie materiały zawarte na stronie internetowej   webdess.com oraz webdesshost.com  podlegają prawu autorskiemu i należą do WEBDESS (Web Design Studio)
Kopiowanie i wszelkie przetwarzanie całości lub części strony internetowej   webdess.com oraz webdesshost.com jest zabronione i egzekwowalne prawem.

Standardowe Warunki WEBDESS   wersja z dnia 03 marca 2012
Treść Niniejszego Regulaminu i Warunków Użytkowania  podlega prawu autorskiemu i należy do WEBDESS (Web Design Studio) Kopiowanie i wszelkie przetwarzanie całości lub części tego materiału jest zabronione i egzekwowalne prawem.

 

Polityka refundacji

Polityka Refundacji

WEBDESS (Web Design Studio)

Polityka RefundacjiGotowe pakiety projektowanie stron internetowych , strony na zamówienie oraz wykonane   na zamówienie przeróbki  skryptów:
Jeśli początkowy depozyt jest zapłacony, a zlecenie/praca wykonane  początkowy depozyt jest bezzwrotny.
Jeśli  klient wycofuje się,  chyba że praca nie została jeszcze rozpoczęta wtedy depozyt jest zwracany w 80%.
Kiedy praca została ukończona zgodnie z ustalonym harmonogramem  , całość opłaty musi być dokonana w terminie 21 dni od zakończenia pracy i opłata jest bezzwrotna

Instalacja skryptu:
Jeśli żądany  przez klienta skrypt został pomyślnie zainstalowany,  opłata za wykonaną pracę nie podlega zwrotowi  jeśli klient zmienia zdanie.

Domeny / Odnowienie Polityka Refundacji:
Wszystkie rejestracje nazw domen oraz odnowienia są ostateczne. Nie ma zwrotów . Ceny są podane wyraźnie  i muszą być ściśle przestrzegane.

Szablony – Polityka refundacji
WEBDESS (Web Design Studio) nie wystawia refundacji  za instalację szablonów stron lub szablonów skryptów .Raz zrobione zamówienie jest realizowane, a produkt zostaje dostarczony. Jako klient jesteś odpowiedzialny za zrozumienie tego przy zakupie dowolnego elementu na naszej stronie.

Zdajemy sobie jednak sprawę, że wyjątkowe okoliczności mogą mieć miejsce w odniesieniu do charakteru produktu  który dostarczamy. Dlatego też robimy prośby o zwrot/refundację z następujących powodów:

1. Niedostarczenie produktu: z powodu pewnych problemów z pocztą elektroniczną email (WEBDESS rejestruje wszystkie wysłane i dostarczone emaile).

2. Problem z pobieraniem/ściągnięciem  produktu: może się zdarzyć tak, że masz problemy podczas pobierania/ściągania produktu z naszej strony.

3. Nieodwracalne wady lub poważne trudności w edycji produktu: chociaż wszystkie produkty są dokładnie testowane przed  przekazaniem dla klienta, nieoczekiwane błędy mogą wystąpić. Z tego powodu zażalenia należy składać do działu pomocy technicznej do zatwierdzenia.

4. Produkt nie jest właściwie i dokładnie opisany: wniosek na podstawie tego powodu jest rozpatrywany  w poszczególnych przypadkach w porozumieniu obu zainteresowanych stron. “Źródła na stronie internetowej” są brane  pod uwagę tutaj dla ostatecznego rozstrzygnięcia.

Hosting Polityka Refundacji

Konta Webdess tworzone są na podstawie przedpłaty. Klienci Webdess mogą podjąć decyzję o rezygnacji ze swoich kont w każdym czasie, jednak będą oni uzyskać pełny zwrot pieniędzy tylko wtedy, gdy wniosek odwołania jest dokonywany w terminie 30 dni od zakupu  konta.

Aby anulować konto, klient musi wysłać e-mail lub zgłoszenie do pomocy technicznej do naszego Działu Sprzedaży i wprowadzić poświadczenie uwierzytelnianie, wymagane przez Webdess. Inne formy żądania unieważnienia, nie będą akceptowane. Wszelkie zachęty (darmowe bonusy itp.) oferowane do Klienta podczas zakupu będzie również odwołane.

Rejestracja nazw domen i przeniesienia domen , uaktualnienia usług i hosting odnowienia planu są traktowane jako usługi bezzwrotne  (patrz niżej) i nie mogą być odwołane lub zwracane  po aktywacji na życzenie klienta. Klient będzie miał możliwość przeniesienia swojej domeny do innego usługodawcy hostingu.

Późne odwoływania, a także rachunki anulowane przez Liquidnet Ltd. z powodu  naruszeń w którym klient uczynił  nie kwalifikują się do 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy.

Wszystkie wnioski kredytowe dla VISA, MasterCard, American Express i płatności Discovery są rozpatrywane w ciągu 48 godzin od złożenia wniosku o zwrot (e-mail lub ticket system, jak wspomniano powyżej). Środki zostaną przelane z powrotem do właściciela karty kredytowej lub debetowej .

Wszystkie wnioski kredytowe dla płatności PayPal są realizowane w ciągu 48 godzin od złożenia wniosku o zwrot (e-mail lub ticket system, jak wspomniano powyżej). Środki zostaną przelane z powrotem do klienta na konto PayPal z godnie warunkami  i regulaminem PayPal .

POLITYKA zwrotu pieniędzy

Webdess oferuje 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy. Jeżeli nie jesteś zadowolony z naszych usług hostingowych, możesz złożyć wniosek o zwrot poprzez ticket system w panelu kontrolnym hostingu  lub poprzez e-mail wysłany dobilling@duoservers.com aby  otrzymać pełny zwrot pieniędzy dla planu hostingowego w ciągu 30 dni od zakupu konta. Proszę pamiętać, że rejestracja nazw domen i transfery są bezzwrotną usługą.
Wszystkie powtarzające się płatności, a wszystkie płatności dokonywane za pośrednictwem Western Union lub przelewem bankowym nie podlegają zwrotowi i nie są objęte 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy.

Całkowicie Nie Podlegające  zwrotowi usługi:

Bezzwrotne Usługi: Wszystkie aktualizacje serwisowe, wkłady do portfela(wallet) i usługi odnowy Planu Hostingowego zakupionego poprzez panel kontrolny
Hosting wszystkie 1-roczne lub wieloltnie rejestracje domen lub transfery zakupione na założenia konta lub z Panelu sterowania

Wszystkie rejestracje domen i transfery domen są ostateczne, nie podlegają ę zwrotom pieniędzy i będzie podlegał opłacie, który jest liczony na podstawie rzeczywistej nie-promocyjnej ceny rocznej zakupionej domeny TLD, pomnożonej przez liczbę lat rejestracji lub transferu.
Każda kwota zwrotu przelana z powrotem do klienta zgodnie z naszą 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy nie obejmuje kosztów z bezzwrotnych usług (jeżeli występuje), które zostały zakupione przez klienta w planu hostingowym już po aktywacji konta (czyli Klient otrzyma częściowy zwrot w stosunku do pierwotnej transakcji, jeśli on / ona nabył bezzwrotne usługi w  koncie hostingowym). Tabela zawierająca roczne nie-promocyjne ceny wszystkich domen oferowanych przez Webdess znajduje się w sekcji 3 niniejszego dokumentu prawnego.

Obciążenia

Obciążenia nie są traktowane jako sposób zwrotu. Każdy klient, który inicjuje obciążenie karty kredytowej w reakcji na rachunku lub zamówienia złożonego w Webdess (i odpowiednio – Liquidnet Ltd.) będą podlegać pełnej kontroli.

Kiedy logując się do internetowej konta hostingowego z Webdess klienci zgadzają się na warunki eksplikowanej w nasze przyjęte zasady użytkowania (AUP) i Regulaminu Hostingu .

Tak więc, Webdess, jak również nasi autoryzowani sprzedawcy detaliczni (PayPal, WorldPay, 2Checkout), będzie uciekać się do tych dokumentów jako dowodów umowy z klientem , zwłaszcza w przypadku, gdy Klient wysyła zapytanie obciążeń zwrotnych w oparciu o punkty,  które już wcześniej zaakceptował , ale próbuje to zmienić teraz.

Jeśli raport zwrotu hargeback zostanie odebrany, pierwszy krok naszego zespołu Webdess będzie próbować skontaktować się z użytkownikiem. Tymczasem, konto użytkownika zostanie zawieszone (w celu ochrony naszego systemu przed oszustwami i nadużyciami) i pozostanie zawieszony do czasu  obciążenia zwrotnego i wyjaśnienia  że została podjęta właściwa decyzja.

Jeśli zwrot  nastąpił z powodu jakiegoś nieporozumienia, zostanie wszczęta odwrotna procedura  płatności wykonana przez naszych autoryzowanych sprzedawców i konto zostanie ponownie aktywowane.

Jeżeli użytkownik wysłał wniosek obciążeń zwrotnych na podstawie bezpodstawnej argumentacji
Do naszego osądu będzie należeć podjęcie sporu z naszymi
autoryzowanymi sprzedawcami, u  których to Regulamin Hostingu (niniejszy dokument) i  Zasady Użytkowania  Webdess są zamieszczone i  będą służyć jako dowód w sprawie  umowy.
Zostanie następnie zadecydowane czy klient miał rację , do zwrotu , czy nie
.

W przypadku, gdy żadanie zwrotu  pochodzi od nieuczciwego użytkownika (oszustwa)  zwrot płatności nie może być wszczęty, a następnie konto hostingowe pozostanie zawieszone.

 

 

 

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

WEBDESS (Web Design Studio)

Polityka prywatności – WEBDESS (Studio Web Design)

Polityka prywatności

WEBDESS (Studio Web Design) jest mocno zaangażowane w ochronę prywatności  użytkowników serwisu i klientów.
WEBDESS chciałby w tym punkcie poinformować jakie konkretne informacje zbieramy, jak wykorzystujemy te informacje.
Ochrona prywatności jest ważną częścią naszej działalności.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji.

Jesteśmy wyłącznym właścicielem informacji zgromadzonych na tej stronie.
WEBDESS gwarantuje że nie będzie sprzedawać, udostępniać ani wynajmować informacji tutaj zebranych  innym osobom … kiedykolwiek.
WEBDESS (Web Design Studio) zbiera informacje od naszych użytkowników w kilku różnych miejscach na naszej stronie internetowej.

Zamówienia.
Dla użytkownika, który składa zamówienie, prosimy o dane osobowe w formularzu zamówienia stosowanym w  naszym koszyku sklepowym.
Kontakt (nazwa, adres, email, itp.) oraz informacje dotyczące płatności (numer karty kredytowej i data ważności) jest wymagana.
Informacja ta jest wykorzystywana dla celów rozliczeniowych podczas realizacji zamówienie klienta. Jeśli mamy kłopoty z realizacją zamówienia, będziemy używać tych informacji do kontaktowania się z Klientem.

Transakcje kartą kredytową są realizowane i autoryzowane za pośrednictwem zakodowanego systemu bezpiecznych płatności autoryzowanych i sprawdzonych firm przetwarzających transakcje  płatnicze na całym świecie.

Bramki płatności posiadają najnowoczesniejsze  rozwiązania płatnicze i systemy bezpieczeństwa w internecie , aby uniknąć oszustw i wszelkich nielegalnych procederów.

Ciasteczka.(Cookies)

Będziemy przechowywać trwałe pliki cookie, abyś mógł odzyskać produkt w koszyku bez konieczności przechodzenia przez ponowne wybranie wszystkiego ponownie. Jednakże, cookies ostatecznie wygasają, jeżeli nie ma żadnej aktywności w koszyku, np. wyświetlać, dodawać, itp., przez kilka dni.
Wymienione cookies nie zawierają żadnych danych osobowych. Jeśli użytkownik odrzuci plik cookie, może nadal korzystać z naszej strony, ale użytkownik doświadczy ograniczoną funkcjonalność w niektórych dziedzinach naszej stronie.
Na przykład, użytkownik nie będzie w stanie zrealizować zamówienia w naszym obszarze kasy – zakupów.

Udostępnianie

Używamy firm trzecich np. mail, UPS, itd. do wysyłki zamówienia.
Natomiast do realizacji transakcji płatniczych oraz wystawiania rachunków za nasze usługi użytkownikom wykorzystujemy firmy trzecie przetwarzające bezpieczne i zakodowane płatności  . Firmy te nie  udostępniają  lub używają danych osobowych dla innych celów osobom trzecim.

Linki

Ta strona internetowa może zawierać linki do innych stron. Należy pamiętać, że WEBDESS (Studio Web Design) nie jest odpowiedzialna za ochronę prywatności tych innych stron. Zachęcamy naszych użytkowników do zachowania ostrożności przy opuszczeniu naszej strony i zapoznaniu się z polityką prywatności na stronie internetowej każdego, który zbiera dane osobowe.
Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie informacji gromadzonych przez WEBDESS (Studio Web Design).

Newsletter / Biuletyn

Jeśli użytkownik chce zapisać się do newslettera lub biuletynu, pytamy użytkownika o adres e-mail. Proszę zobaczyć nasz wybór i poniżej.

Bezpieczeństwo.

Ta witryna wykorzystuje wszystkie środki w celu ochrony informacji o naszych użytkownikach. Kiedy użytkownicy podają poufne informacje za pośrednictwem strony internetowej, informacje są chronione zarówno online jak i off-line. Kiedy wypełniane są  informację na formularzach rejestracji / zamówienia prosimy użytkowników o podanie poufnych informacji (takich jak numer karty kredytowej i / lub dane kontaktowe), te informacje są szyfrowane i chronione  128  lub 256 bitowym kodem szyfrowym oprogramowania za pośrednictwem połączenia SSL.
Na każdej bezpiecznej stronie płatności znajduje się, ikona kłódki na dole przeglądarek internetowych jak Netscape Navigator i Microsoft Internet Explorer wyświetlana jako zamknieta/zablokowana.

 

Powiadamianie o zmianach

Jeśli zdecydujemy się zmienić naszą politykę prywatności, zamieścimy te zmiany na tej stronie, aby użytkownicy zawsze wiedzieli, jakie informacje zbieramy, jak je wykorzystujemy i w jakich okolicznościach, jeżeli w ogóle, je ujawniamy. Będziemy wykorzystywać informacje zgodnie z polityką prywatności.

Twoja opinia

Dla WEBDESS (Studio Web Design), prywatność jest niezwykle ważna. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące zasad zachowania poufności,  na tej stronie prosimy o kontakt . Dziękujemy.

Zgłoszenie zamówienia na wykonanie strony internetowej przez WEBDESS emailem , telefonicznie lub listownie , oznacza jednocześnie , że klient zgadza się na zawarte w tym regulaminie postanowienia.

 

 

************************

NASZE KONTO BANKOWE.

BARCLAYS BANK

SORT CODE: 202046

BANK ACCOUNT NR: 70558885

Dane dla klientów z poza UK:

SWIFTBIC  BARCGB22

IBAN GB65 BARC 2020 4670 5588 85